SEINÄRAKENTEET

Massiivipuurakenteinen ulkoseinä (CLT- ja LVL- levyelementtirakenteet)

CLT- ja LVL – massiivipuuelementtirakenteissa käytetään usein avohuokoista lämmöneristelevyä, jonka ulkopintaan asennettu tuulensuoja tehostaa lämmöneristekerroksen toimintaa ja suojaa ulkopuoliselta kosteudelta. Käyttämällä erillistä tuulensuojakalvoa lämmöneristeen ulkopinnassa, voidaan parantaa laatua yhtenäisemmän ja tiiviimmän tuulensuojapinnan muodossa, sekä saavuttaa huomattavaa etua valmistuksen läpimenoajassa, kun työvaiheista poistetaan lukuisat teipattavat levynsaumat elementissä.

 

 1. julkisivuverhous (esim. profiililaudoitus min. 25 mm paksu)
 2. koolauspuut, jotka mahdollistavat pystysuuntaisen tuuletuksen (tuuletusväli 20-50 mm). Huomioidaan myös ulkoseinän palo-osastointi vaaka- ja pystysuuntaan!
 3. hengittävä tuulensuojakalvo, esim. VENT 90 FIRE (B-s1, d0) tai VENT 100
 4. avohuokoinen puolijäykkä lämmöneristys (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste)
 5. kantavana rakenteena CLT- tai LVL-levy mitoituksen mukaan
 6. suojaverhous vaatimustason mukaan
 7. sisäpinnan verhoilu
Rankarunkoinen ulkoseinä

Kun rakennuksen rungon mitat eivät riitä täyttämään U-arvo – vaatimusta, voi lämmöneritystä lisätä rungon ulkopuolelle. Tämä voi vaatia rungon leventämistä ristiin koolatulla rakenteella, jolloin sisempi vaakasuuntainen koolauskerros kannattelee rakennuksen rungon ulkopuolelle asennettavaa lämmöneristettä. Rakenteessa on erittäin vähän kylmäsiltavaikutusta puurakenteiden välillä. Yhtenäinen tuulensuojakerros ulkopinnassa edesauttaa U-arvon saavuttamista ohuemmalla rakennepaksuudella sekä minimoi potentiaalisten vuotopaikkojen määrän mahdollistamalla alhaisimman määrän ulkovaipan saumoja ja saumaustyötä. 

 1. vaakasuuntainen julkisivuverhous (esim. profiililaudoitus min. 25 mm paksu)
 2. tuuletusrimat, jotka mahdollistavat pystysuuntaisen tuuletuksen (tuuletusväli 20-50 mm). Huomioidaan myös ulkoseinän palo-osastointi vaaka- ja pystysuuntaan!
 3. hengittävä tuulensuojakalvo, esim. VENT 90 FIRE (B-s1, d0) tai VENT 100
 4. vaakakoolauspuut + rungon ulkopuolinen lämmöneristekerros
 5. avohuokoinen lämmöneristys (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste) + kantava runko
 6. höyrynsulku
 7. suojaverhous vaatimustason mukaan
 8. sisäpinnan verhoilu

 

Rankarunkoinen ulkoseinä

Kustannustehokas tapa saavuttaa vaadittu ulkoseinän U-arvo ja ulkoverhouksen taustan erinomainen tuulettuvuus. Rungon ulkopuolelle tuleva ohut, avohuokoinen ja jäykkä lämmöneristekerros sekä päälle asennettava yhtenäinen tuulensuojakalvo mahdollistavat ohuen ulkoseinärakenteen, jossa ei ole kylmäsiltoja eikä vuotokohtia. Erillisen tuulensuojakalvon käyttäminen ulkopinnassa minimoi potentiaalisten vuotopaikkojen määrän mahdollistamalla alhaisimman määrän ulkovaipan saumoja ja saumaustyötä.

 

 1. pystysuuntainen julkisivuverhous (esim. profiililaudoitus min. 25 mm paksu)
 2. koolauspuut vaakaan
 3. koolauspuut, jotka mahdollistavat pystysuuntaisen tuulettumisen (tuuletusväli 20-50 mm). Huomioidaan myös ulkoseinän palo-osastointi vaaka- ja pystysuuntaan!
 4. hengittävä tuulensuojakalvo, esim. VENT 90 FIRE (B-s1, d0) tai VENT 100
 5. jäykkä avohuokoinen lämmöneristelevy 30-50mm (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste)
 6. avohuokoinen lämmöneristys (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste) + kantava runko
 7. höyrynsulku
 8. suojaverhous vaatimustason mukaan
 9. sisäpinnan verhoilu
Vanhan ulkoseinärakenteen lisälämmöneristys ja tuulensuojaus

Remontoitavan vanhan rakennuksen ulkopuolinen lisälämmöneristys ja tuulensuojaus suositellaan tehtäväksi samalla, kun rakennuksen ulkoverhous joudutaan purkamaan ja vaihtamaan uuteen. Tämä ratkaisu ei juuri kasvata rakennepaksuutta, mutta parantaa huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta U-arvon paranemisen myötä. Lisälämmöneristyksen ulkopintaan asennettava tuulensuojakalvo toimii samalla rakennustyön aikaisena ulkovaipan sääsuojana. Diffuusioavoimena se mahdollistaa myös ylimääräisen rakennekosteuden haihtumisen lävitseen vesihöyryn muodossa.

 1. julkisivuverhous (esim. profiililaudoitus)
 2. koolauspuut, jotka mahdollistavat pystysuuntaisen tuuletuksen (tuuletusväli 20-50 mm)
 3. hengittävä tuulensuojakalvo, esim. VENT 100
 4. avohuokoinen lisälämmöneristys (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste) + koolaus
 5. vanha seinärakenne (esim. vinolaudoitus)
 6. vanha lämmöneristys (esim. purueristys)
 7. ilmansulkukalvo / kosteutta tasaava höyrynsulkukalvo
 8. sisäpinnan verhoilu

 

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN PALOTURVALLISUUS

Tuulettuvissa ulkoseinärakenteissa vaaditaan korkeampia palonkestovaatimuksia tiiveydelle ja eristävyydelle, kun erillisiä asuinhuoneistoja on rakennuksessa vähintään kaksi päällekäin. Tällöin tulee tarve palon leviämistä julkisivun taustarakenteissa hidastaville palokatkoratkaisuille, jotka tyypillisesti asennetaan kerrosvälien kohdille ja ikkunoiden yläpuolelle estämään palon leviämistä yläpuolella oleviin rakenteisiin. Jäykät rei’itetyt metalliprofiilit ovat tyypillisiä palon leviämistä hidastavia palokatkoratkaisuja, mutta ne ovat myös työläitä asentaa ja usein ne voivat olla ongelmallinen ratkaisu myös rakenteen tuulettuvuuden kannalta. Tuulettuvan ulkoseinärakenteen palokatkon toteuttamisen helpottamiseksi ja rakenteen vapaan tuulettuvuuden turvaamiseksi ehdotamme TENMAT Vent FireStop – paisuvaa palokatkonauhaa, joka on suunniteltu tuulettuvien rakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien palokatkotuotteeksi. Tämän kategorian tuuletusvälin palokatkokatkotuotteita kutsutaan Suomessa yleisesti myös nimellä onteloventtiili. TENMAT Vent FireStop palokatkonauha täyttää tiiveyden ja eristävyyden vaatimukset EI30 ja EI60, kun käytettävä tuuletusrako on max. 50 mm. Se, kumpi luokitus saavutetaan, riippuu palokatkonauhaa ympäröivän taustamateriaalin palomitoituksesta, sillä palotilanteessa liekki ei saa taustarakenteiden kautta päästä kiertämään itse palokatkoa.

TENMAT Vent FireStop:lla on Eurofins Expert Servicen (ent. VTT Expert Services) myöntämä lausunto EUFI29-19000593-T1 koskien tuotteen käyttöä tuulettuvissa julkisivu- ja räystäsrakenteissa Suomen markkinoilla.

TENMAT Vent FireStop –

paisuva palokatkonauha EI 30 / EI 60 tuulettuvien ulkoseinien ilmarakoon

Palotilanteessa TENMAT Vent FireStop laajenee lämmön vaikutuksesta ja täyttää enintään 50 mm tuuletusvälin estäen liekkien, savun ja kuuman ilman etenemisen korkeammalle ulkoseinärakenteessa sille määritetyn ajan, kuitenkin enintään 60 minuuttia

Asentamisen jälkeen TENMAT Vent FireStop mahdollistaa edelleen rakenteen vapaan tuulettumisen, sillä itse palokatkonauha kuluttaa tuuletusvälistä vain oman paksuutensa verran, noin 4 mm. Eli jäljelle jäävä tehollinen tuuletusväli on 50 millimetrin tuuletusraossa edelleen jopa 46 mm.

Palokatkonauhan käytössä on erittäin tärkeää huomioida, että palotilanteessa liekki ei pääse kiertämään palokatkoa ns. takakautta. Tämä tarkoittaa sitä, että palokatkon etu- ja takapuolella olevan rakenteen on kestettävä sama aika palamatta puhki kuin palokatkonkin, eli EI 30 tai EI 60 minuuttia vaatimuksista riippuen.

Katso Eurofins – lausunnon yhteydestä kerrosväliin asennuksen mallikuva, sekä EI 30 ja EI 60 palonkestävyysluokkien räystäsrakenteiden mallikuvat (yksityiskohtaisempia tietoja varten erilaisista materiaaleista ja palonkestävyysvaatimusten täyttämiseksi tarvittavista mitoista katso Eurokoodi 5. EN 1995-1-2:2004).

TENMAT Vent FireStop –

tuuletusvälin palokatkon asennus kerrosvälin kohdalle

Kun erillisiä asuinhuoneistoja sijaitsee rakennuksessa vähintään kaksi päällekkäin, tulee tuulettuvissa ulkoseinärakenteissa käyttää palon etenemistä hidastavaa palokatkotuotetta kerrosvälien kohdalla, usein myös ikkunoiden yläpuolella. 

Kun julkisivuverhous asennetaan pystysuuntaisesti, asennetaan palokatkonauha erilliselle asennusalustalle (esim. puu) vaakasuuntaan samaan tasoon pystysuuntaisten tuuletusrimojen väliin. Näiden päälle asennetaan myöhemmin koolauspuut julkisivuverhoukselle, joka varmistaa tuulettumisen ylöspäin.

Palokatkonauhan asennusta suunniteltaessa on tärkeää muistaa, että palokatkonauhan asennusalustana ja vastaisena pintana toimivat materiaalit, joiden palonkestävyysluokka on vähintään yhtä suuri kuin palokatkolta vaadittu. Taustamateriaalien palomitoituksessa otetaan huomioon vaadittu palonkestävyys Eurokoodin mukaisesti. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että muut rakenteet eivät estä palokatkonauhaa turpoamasta oikein palotilanteessa.

TENMAT Vent FireStop – palokatkonauhan kiinnittämiseen tarvitaan 4 kiinnikettä metriä kohden (kiinnitys 250 mm välein – max. 150 mm päädyistä). Kiinnitykseen voidaan käyttää hakasia (14 mm), ruuveja tai nauloja. Nauloja tai ruuveja käytettäessä kiinnikkeen kannan max. halkaisija on 11,5 mm. Käytettävien kiinnikkeiden tulee aina olla korroosionkestäviä ratkaisun pitkäaikaiskestävyyden turvaamiseksi.

 

 

   

  TENMAT  Vent FireStop-
  palokatkonauhan asennus tuuletusrakoon ulkoseinän alaosaan

  Kun tuulettuvan ulkoseinän korvausilma otetaan seinän alaosan kautta ja halutaan käyttää palokatkoa esimerkiksi parantamaan paloturvallisuutta seinän vierustalta alkavien roskispalojen varalta, palokatkonauha asennetaan oheisten kuvien mukaisesti, riippuen julkisivuverhouksen suunnasta.

  Taipuisan rakenteensa ansiosta TENMAT VENT FireStop – ontelopalokatko mahdollistaa nopean ja helpon asennusvaiheen työmaalla sekä tehtaalla. Kompaktista 6,3 metrin rullasta palokatkonauha on helppo leikata haluttuun pituuteen veitsellä tai saksilla.

    

   Paloturvallinen tuulensuojakalvo P1- ja P2-paloluokan rakennuksiin

   Timberfinder VENT 90 FIRE –
   B-s1,d0 – paloluokiteltu hengittävä tuulensuojakalvo yläpohjiin ja ulkoseiniin

   P1- ja P2- paloluokassa rakennusten ulkoseinien tuulettuvien onteloiden pintaluokkavaatimukset palokäyttäytymisen osalta ovat vähintään D-s2,d2, mutta usein kuitenkin B-s1,d0 tarkoittaen materiaalia, joka osallistuu palamiseen hyvin rajoitetusti (B), erittäin vähän savua tuottavaa (s1) eikä palavia pisaroita esiinny (d0). Kun yläpohjan palamaton lämmöneristekerros päällystetään B-s1,d0 – paloluokan diffuusioavoimella tuulensuojakalvolla saadaan vaatimustenmukainen hengittävä, mutta vesi- ja ilmatiivis ulkoseinärakenne.

   Timberfinder VENT 90 Fire on B-s1,d0 – paloluokan (EN 13501-1) vesitiivis ja hengittävä tuulensuojakalvo, jota voidaan käyttää P1- ja P2- paloluokan rakennusten yläpohjien ja ulkoseinien tuulettuvien onteloiden pintamateriaalina, toisin kuin monia muita tuulensuojakalvoja, jotka yltävät tyypillisesti vain paloluokkaan E (esim. Timberfinder VENT 100) tai paloluokkaan F.

   1. ulkoverhous (esim. profiililauta, paksuus min. 25 mm)
   2. aluskoolaus / tuuletusrimat muodostavat vähintään 50 mm tuuletustilan (huomioidaan myös ulkoseinän palo-osastointi vaaka- ja pystysuuntaan! )
   3. tuulensuojakalvo, paloluokka B-s1,d0, esim. Timberfinder VENT 90 FIRE
   4. avohuokoinen jäykkä lämmöneristylevy 30-50 mm (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste)
   5. avohuokoinen joustava lämmöneristys (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitu) + runkorakenne
   6. höyrynsulkukalvo
   7. suojaverhous vaatimustason mukaan
   8. sisäverhous