Valitse sivu

Rakenteiden ilmatiiveys ja sääsuojaus

Tarkastellaan rakennuksen tiiveyden eri tehtäviä ja vaikutuksia. Lue ja opi mitä myös puutteellinen tiiveys voi aiheuttaa rakennukselle.

Rakennuksen ilmatiiveys ja vesihöyrytiiveys

Höyrynsulun pääasiallinen tehtävä on estää vaipparakenteiden läpi sisältä-ulospäin tapahtuva haitallinen vesihöyryn diffuusio. Höyrynsulkuna rakenteessa voi olla mikä tahansa tiivis ja yhtenäinen ainekerros, joka sijaitsee rakenteen lämpimällä puolella ja jolla on riittävän suuri vesihöyryn diffuusiovastus. Höyrynsulkuna ja ilmansulkuna käytetään usein samaa ainekerrosta.

 

Ilmansulun pääasiallinen tehtävä on estää rakennusvaipan läpi tapahtuvat haitalliset ilmavirtaukset. Ilmansulku sijoitetaan kerroksellisessa rakenteessa yleensä lämpimälle puolelle sisäpinnan lähelle. Ilmansulkukerroksella on useita tärkeitä tehtäviä, joita ovat seuraavat:

 

 • estää haitallinen vesihöyryn siirtyminen ilmavirtauksen mukana rakennuksen sisältä ulkovaipparakenteisiin
 • estää erilaisten terveyshaittoja aiheuttavien partikkelien ja kaasujen (esim. mikrobit, homeet, radon) haitallinen siirtyminen rakenteista ja niiden ulkopuolelta sisäilmaan
 • estää ulkoa sisäänpäin tapahtuvan ilmavirtauksen jäähdyttävä vaikutus vaipparakenteen sisäpinnan lähellä siten, että rakenteen sisäpintaan ei synny homeen kasvulle suotuisia olosuhteita
 • vähentää rakennuksen energiankulutusta rajoittamalla lämmön siirtymistä ilmavirtausten mukana ulkovaipparakenteen lävitse
 • estää ulkoa sisään virtaavan kylmän ilman aiheuttamaa vedon tunnetta
 • mahdollistaa rakennuksen ilmanvaihdon säätäminen siten, että rakennus kyetään pitämään pääsääntöisesti alipaineisena

Höyryn-/ilmansulku vuotaa saumasta

Esimerkki ilmavuodon aiheuttamasta kosteuden siirtymisestä yläpohjarakenteeseen, mikä tapahtuu paine-eron vallitessa sisä- ja ulkoilman välillä:

 • Jos ulkona on 0°C ja 80% RH (absoluuttinen kosteus on 3,9 g/m3) ja sisällä on +20°C ja 50% RH (absoluuttinen kosteus 8,6 g/m3) sekä rakennuksen kosteuslisä on 4,7 g/m3 ja rakenteen höyrynsulussa on 1 mm rako, siirtyy sisätilasta rakenteeseen vettä 360 g/vrk/1m rakoa.
 • Vastaavasti tiiviin rakenteen lävitse kulkeva kosteus (diffuusio) on noin 1 g vettä/vrk/m2 (tarkka arvo riippuu höyrynsulkumateriaalin höyrynvastuksesta)

 • Lähde: Kattoliitto ry, Toimivat katot 2022

Rakennuksen tuulitiiveys ja sääsuojaus

Tuulensuojan pääasiallinen tehtävä on estää tuulen aiheuttamat haitalliset ilmavirtaukset lämmöneristekerroksessa. Tuulensuoja laitetaan avohuokoisilla lämmöneristeillä ersitetyissä rakenteissa lämmöneristekerroksen ulkopintaan. Tuulensuojakerros toimii samalla rakennuksen toissijaisena säältä suojaavana kerroksena julkisivun tai vesikaterakenteen taustapuolella. Tuulensuoja-sääsuoja-kerroksen tehtäviä ovat muun muassa seuraavat:

 • vähentää rakennuksen energiankulutusta tehostamalla lämmöneristekerroksen toimintaa estämällä tuulen aiheuttamaa konvektiota ja siitä seuraavaa avohuokoisen lämmöneristekerroksen viilenemistä
 • suojata ulkovaipparakenteita julkisivupinnan ja vesikatteen läpäisseeltä vedeltä, lumelta ja pölyltä

 

Mitä ongelmia rakennuksen puutteellinen tiiveys aiheuttaa?

Lämmöneristävyys heikkenee

Tuulen aiheuttama kylmä ilmavirtaus viilentää avohuokoista eristekerrosta, aiheuttaa sisäistä konvektiota ja heikentää lämmöneristävyyttä

Energia- ja lämpöhäviöt

Suuri osa rakennusten lämpö- ja energiahäviöistä tapahtuu rakennusvaipassa sijaitsevien vuotoreittien kautta

Kosteusvauriot

Rakennukset, joissa puutteellisesti toteutetut ilmansulku- ja tuulensuojakerros, ovat alttiita rakenteiden sisäisille kosteusvauriolle

Homeen kasvu

Puutteellisen sääsuojakerroksen ja sisäpuolen ilmavuotojen kautta rakenteeseen tiivistynyt kosteus muodostaa otollisen kasvualustan homeelle

Sisäilman epäpuhtaudet

Terveyshaittoja aiheuttavien partikkelien ja kaasujen (esim. mikrobit, homeet, radon) haitallinen siirtyminen rakenteista ja niiden ulkopuolelta sisäilmaan

 

 

 

Vedon tunne

Epätiivis rakennuksen ulkovaippa aiheuttaa vedon tunnetta sisätiloissa, kun kylmäa ilma virtaa ulkoa sisälle

 

 

 

How It Works

Rakennus sisältä ilma-/vesihöyrytiivis

Estää vesihöyryn kulkeutumisen rakennuksen sisältä ulkovaipparakenteisiin ja rajoittaa rakennuslämmön siirtymistä ilmavuotojen mukana ulkovaipparakenteiden lävitse. 

Rakennus ulkoa tuulitiivis ja sääsuojattu

Estää tuulen aiheuttamaa konvektiota avohuokoisessa lämmöneristekerroksessa ja sitä kautta tapahtuvaa eristekerroksen viilenemistä. Suojaa ulkovaipparakenteet julkisivun/vesikatteen taakse päässeeltä vedeltä, lumelta ja pölyltä.

Kaikki jatkokset, liitokset ja läpiviennit tiivistetty

Kaikki rakennuksen tuulensuoja-/sääsuojapintaan, sekä erityisesti ilmansulkukerrokseen liitettävät rakenneosat, jatkokset ja läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti.

Riittävä ilmanvaihto

Kun rakennuksen ulkovaippa tehdään hyvin ilmatiiviiksi, on huolehdittava siitä, että rakennuksessa on riittävä koneellinen ilmanvaihto. 

Aiheesta sanottua

”Yleensä sisäilman kosteuden aiheuttamat kosteusvauriot rakenteissa ovat ilmavuotojen aiheuttamia, koska kosteutta voi siirtyä rakenteeseen ilmavirtausten mukana huomattavasti enemmän kuin kuin diffuusiolla.”

(RIL 107-2022)

”Ennustettu ilmastonmuutos ja vaipparakenteiden lämmöneristyksen lisääminen heikentävät monien vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Tästä johtuen ilmansulun jatkos-, liitos- ja läpivientikohtien huolellinen tiivistäminen  korostuu jatkossa entisestään.”

(RIL 107-2022)

Mitä rakennuksen hyvällä tiiveydellä saavutetaan?

Artikkelin alussa lueteltujen tehtäviensä lisäksi oikein tiivistetty rakennus

minimoimalla ilmavuotojen kautta tapahtuvan lämpöhäviön säästää rahaa alentamalla rakennuksen energian kulutusta ja lämmityskustannuksia

ehkäisee rakennusvaurioita ja säästää rahaa vähentämällä rakennuksen korjaustarpeita tulevaisuudessa

edesauttaa rakennuksen arvon säilyvyyttä

on ennen kaikkea viihtyisä ja terveellinen asua, oleskella ja työskennellä

Jarno Naskali

Jarno on Timberfinderin touhukas perustaja-yrittäjä ja on nähnyt puurakentamista nuoresta pojasta asti työmailla sekä tehtaalla, Suomessa ja ulkomailla.